Investeringen en projecten

 

Bedragen * € 1.000

Bruto Investering

Netto investering

Productgroep

Begrotings

Burap

Narap

Burap

Narap

Investeringen

Programma

2017

2017

Verschil

2017

2017

Verschil

Bedrijfsmiddelen

ICT

1

261

261

0

0

261

0

Parkeren

4

285

285

0

285

285

0

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

6

1.316

1.000

-316

1.316

1.000

-316

Facilitair

6

175

175

0

175

175

0

Handhaving

7

0

0

0

0

0

0

ICT

8

1.865

1.356

-509

1.865

1.356

-509

Facilitair

8

790

671

-119

790

671

-119

Totaal Bedrijfsmiddelen

4.692

3.748

-944

4.431

3.748

-944

Onderhoud

Inverdan

4

1.800

1.800

0

1.800

1.800

0

VRI/OV

6

2.000

2.000

0

2.000

2.000

0

Groen en Speelplaatsen

6

3.420

3.420

0

3.420

3.420

0

Waterhuishouding

6

200

200

0

200

200

0

Wegen en Verkeer

6

14.043

12.587

-1.456

11.255

9.926

-1.329

Civiel Wilhelminasluis

6

100

123

23

100

123

23

Civiel Zaanbrug

6

100

100

0

100

100

0

Civiel

6

2.836

2.836

0

2.836

2.836

0

Totaal Onderhoud

24.499

23.066

-1.433

21.711

20.405

-1.306

Onderwijs

Onderwijs - IHP

3

20.944

5.839

-15.105

20.694

5.839

-14.855

Onderwijs - Overig

3

2.844

164

-2.680

2.844

164

-2.680

Totaal Onderwijs

23.788

6.003

-17.785

23.538

6.003

-17.535

Sport

Sport - Sportvelden

3

956

956

0

956

956

0

Sport - Routekaart buitensport

3

971

371

-600

971

371

-600

Sport - Sporthallen

3

400

400

0

400

400

0

Sport - Sportparken

3

0

0

0

0

0

0

Sport - Zwembaden

3

6.620

6.190

-430

6.620

5.440

-1.180

Totaal Sport

8.947

7.917

-1.030

8.947

7.167

-1.780

Tarief

Riolen

6

15.383

13.550

-1.833

15.383

13.550

-1.833

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

6

400

400

0

400

400

0

Totaal Tarief

15.783

13.950

-1.833

15.783

13.950

-1.833

Vastgoed

Vastgoed

3

704

704

0

704

704

0

Cultuurhuis

4

1.000

1.500

500

1.000

1.500

500

Nauerna

4

0

0

0

0

0

0

Vastgoed

4

3.374

2.274

-1.100

3.374

2.274

-1.100

Vastgoed

8

0

1.100

1.100

0

1.100

1.100

Totaal Vastgoed

5.078

5.578

500

5.078

5.578

500

Totaal investeringen

82.787

60.262

-22.525

79.488

56.851

-22.898

Groep
Productgroep
Programma

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Een vaartuig wat op de planning staat om te vervangen is uitgesteld omdat het programma van eisen van het vaartuig nog niet gereed is.

Facilitair

De Ontruimings Alarm Installatie van het stadhuis bleek niet meer aan de wetgeving te voldoen waarop halverwege 2017 is besloten deze ditzelfde jaar nog te vervangen (€ 0,18 mln). Een aantal investeringen (aanpassing stadhuis voor mindervaliden, anders werken, nieuw meubilair bestuursvleugel) zal volgens nieuwe planning in 2018 uitgevoerd worden (- € 0,3 mln)

ICT

Voor vernieuwing van de GSM infrastructuur doet Zaanstad mee met de Gemeenschappelijke Telecommunicatie aanbesteding van VNG/KING, daarom verschuift de aanschaf naar 2018. De implementatie van een systeem voor beheer van de openbare ruimte loopt wat uit waardoor een deel van de investering in 2018 plaats vindt (- € 0,51 mln)

Onderhoud

Wegen en Verkeer

Het niet bestede budget uit 2016 (0,53 mln )is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit deel van budget niet worden uitgeput omdat werken uit 2016 niet 1op1 zijn doorgeschoven naar 2017 bovenop het programma wat er voor 2017 al was.

Onderwijs

Onderwijs - IHP

Er is sprake van een afwijking op het IHP van totaal € -21,0 mln. Dit bedrag is inclusief de onderschrijding in het investeringsfonds van € -6,1 mln.; de afwijking op het MIP bedraagt € -14,9mln. Door ontstane vertragingen en onvoorziene omstandigheden was er meer tijd nodig voor (ontwerp)processen dan werd verwacht. Daarnaast is de planning van projecten negatief beinvloed door de overspannen markt, wat vertraging tot gevolg heeft op doorlooptijd van het totale IHP, omdat een aantal schoolgebouwen na elkaar gepland zijn. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
- IKC Overtuinen; De geplande besluitvorming  over de gunning voor het zomerreces was niet mogelijk. Veel tijd is uitgetrokken om tot een aanvullende afweging te komen met betrekking tot de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Mauritsstraat. Ook zorgde een gerechtelijke uitspraak in mei ervoor dat een milieu onderzoek met betrekking tot externe veiligheid geactualiseerd moest worden. Daardoor is ook de aanbesteding in 2017 niet meer mogelijk (€ - 4,6 mln.).
- De Werf; De gerechtelijke procedure heeft langer op zich laten wachten wat effect heeft op de planning van het vervolgproces. Evenals de beslissing om de  tijdelijke huisvesting grotendeels op een andere locatie te plaatsen( €- 3,0 mln.).
- IKC Kreekrijk: Het proces om te komen tot een Definitief Ontwerp (DO) bij IKC Kreekrijk heeft langer geduurd om zo dicht mogelijk de ambitie inzake klimaatneutraliteit te benaderen. Kreekrijk wordt voor het grootste deel van het projectbudget gedekt uit het Investeringsfonds. (ca € -6,3mln).

Onderwijs - Overig

Uit het onderzoek naar een aanvaardbare huurprijs voor peuterspelen en kinderopvang in IKC’s , eind 2016 gestart,  blijkt dat de problematiek breder is en onder meer samenhangt met de bezettingsgraad binnen de IKC’s.  Het masterplan, eerder in oktober 2017 gepland, komt daarom in februari 2018 gereed, waarna besluitvorming over dit coalitiegeld zal plaatsvinden (€ -2,7 mln.)

Sport

Sport - Routekaart buitensport

Dit budget is beschikbaar gesteld voor het op orde brengen (inlopen achterstallig onderhoud) van de sportparken.
Het bestedingsplan is mede afhankelijk van besluitvorming over het nog lopende onderzoek over het onderhoud en beheer van sportparken. De besluitvorming wordt naar verwachting eind 2017 of begin 2018 genomen. Het budget wordt daarom geherfaseerd naar 2018 (€-0,6 mln.).

Sport - Zwembaden

De afwijking betreft 2 administratieve correcties: Het Sportbedrijf draagt bij aan de realisatie van het nieuwe zwembad (€ -0,75 mln.). Bij de burap was deze bijdrage verwerkt via de reserve sport. Voortschrijdend inzicht leidt tot rechtstreekse verwerking op het investeringsbudget, wat een lagere netto investering betekent.  Daarnaast is het budget administratief gecorrigeerd (€-0.43mln).

Tarief

Riolen

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit extra budget niet worden uitgeput. Verwacht wordt dat eind 2017 de prestatie ten aanzien van het vervangen van de riolering wordt gehaald. Om de doelstelling van het vervangen van 15 km aan riolering te realiseren, zijn er minder financiële middelen nodig. Deels wordt dit veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen en doordat vaker dan gepland gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de riolering te relinen. Met dit relinen wordt de levensduur van de riolering verlengd zonder dat hiervoor de weg hoeft te worden open gebroken.

Vastgoed

Cultuurhuis

De herfasering in het ontwerptraject zorgt ervoor dat de kosten eerder gemaakt worden dan gepland. Deze fasering heeft geen effect op het totale bouwbudget.

Vastgoed

Het krediet voor de aanpassing van de WKO-installatie Stadhuis was ten onrechte opgenomen binnen programma 4, deze wordt nu opgenomen binnen programma 8, omdat het gaat om overheadkosten zijnde ambtenarenhuisvesting.

Vastgoed

Het krediet voor de aanpassing van de WKO-installatie Stadhuis was ten onrechte opgenomen binnen programma 4, deze wordt nu opgenomen binnen programma 8 omdat het gaat om overheadkosten zijnde ambtenarenhuisvesting.