Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, S. Munnikendam, J. Olthof

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om in samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Het is een stad met goede maatschappelijke voorzieningen op maat, een sterk sociaal weefsel en een veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Voortgang

Actief burgerschap
Het Uitvoeringsplan van de Visie op vrijwillige inzet ligt op schema. Alleen de vernieuwing van de subsidieregeling ‘Vrijwilligersactiviteiten’ heeft vertraging opgelopen. Dit komt omdat er via City Challenge geen pasklare oplossing is gekomen. Een City Challenge is een innovatief burgerplatform waar inwoners en studenten creatieve oplossingen bedenken voor actuele vraagstukken. De inschatting is dat een nieuwe subsidieregeling in 2018 in werking zal treden.

Fronikboerderij
De bestuursopdracht van begin 2017 om uiterlijk 1 juli 2017 een businesscase beschikbaar te hebben voor Fronik Zorgwonen, is in samenwerking met Stichting Stadsherstel positief afgerond. Stadsherstel koopt de boerderij en realiseert het plan. Er wordt een negental woningen gerealiseerd ten behoeve van autistische jongeren. Op basis hiervan werkt ook Fronik Ontmoeten zijn plan uit. De komende periode zetten Fronik Zorgwonen en Fronik Ontmoeten het vergunningenproces in gang en komt de boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst. In januari 2018 wordt een eerste versie van het plan verwacht en toetst de gemeente de aanvraag binnen de omgevingsvergunning. De gemeente zorgt voor een projectleider die dit proces gaat begeleiden.

Multicultureel samenleven
Het begrote bedrag voor het uitvoeringsprogramma vluchtelingen is niet volledig uitgegeven. Dit komt onder meer omdat scholen vanuit het Rijk een bijdrage hebben gekregen voor de kosten van het onderwijs en omdat er minder kosten voor huisvesting zijn gemaakt. Tevens zijn andere kosten niet gemaakt doordat het azc Saendenborch geen doorgang heeft gevonden. Het overgebleven bedrag blijft in de reserve. Dit omdat de integratie en participatie van statushouders ook in 2019 voor kosten zal zorgen, terwijl de rijksvergoeding dan vervalt.

Buurthuizen
Rond de zomer is de verzelfstandiging van de buurthuizen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de visie die is opgesteld nog steeds overeind staat. Zaanstad streeft naar verzelfstandigde buurthuizen. Waar de buurthuisfunctie onder druk staat, zoekt de gemeente mee naar een oplossing. Dit is bijvoorbeeld bij De Poelenburcht gebeurd.

Onderwijs
Samen met de schoolbesturen zet gemeente Zaanstad zich in om de ‘harde kern’ voortijdige schoolverlaters beter in beeld te krijgen en zoveel mogelijk terug te leiden naar onderwijs of werk. Daarnaast werken beide partijen binnen de Onderwijsagenda onder andere aan de Integraal Kindcentrum (IKC) proeftuin in de Kaaik en zetten ze flink in op het creëren van extra gezonde scholen. In het kader van het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (IHP) worden goede stappen gezet. Zo is de bouw van de Tamarinde inmiddels gestart en start binnenkort ook de nieuwbouw van De Werf en IKC Kreekrijk.

Actieplan Poelenburg
Sinds de vaststelling van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld is op iedere opgave (Opvoeding & Onderwijs, Taal, Jongeren, Participatie & Armoede en Vuil) gestart met een analyse en aanpak. Dit doet de gemeente Zaanstad samen met bewoners en professionals uit de wijk. Door steeds te kijken wat nodig is en wat kan werken, wordt er gewerkt aan de taaie problematiek in de wijk. Het Actieplan is een duurzame aanpak voor de lange termijn.

Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

49.057

-4.990

11.730

-13.345

42.450

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

-5.713

5.713

0

-666

-242

0

510

-398

Stand Narap 2017

48.391

-5.232

6.491

-7.122

42.527

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

9.969

-5.557

0

0

4.412

10.089

-5.667

0

0

4.422

Onderwijsklimaat

15.556

-156

7.561

-7.561

15.400

15.437

-156

1.198

-1.198

15.281

Maatschappelijke initiatieven

2.015

-1

0

-385

1.629

1.814

-1

0

-385

1.428

Verzelfstandiging buurthuizen

701

-7

0

0

693

894

-7

0

0

886

Actieve (sport)verenigingen

514

0

0

-38

476

533

0

0

-38

495

Sportvoorzieningen

7.677

1.491

3.504

-4.094

8.578

7.361

1.491

4.154

-4.634

8.372

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

10.258

-12

0

0

10.247

10.292

-12

0

0

10.280

Multicultureel samenleven

2.367

-749

665

-1.267

1.015

1.971

-881

1.139

-867

1.361

Totaal programma

49.057

-4.990

11.730

-13.345

42.450

48.391

-5.232

6.491

-7.122

42.527