Mutaties reserves

Omschrijving

boekwaarde
01-01-2017

Toevoeging
Burap

Onttrekking
Burap

boekwaarde
01-01-2018
Na Burap

Toevoeging
Begroting
2018-2021

Onttrekking
Begroting
2018-2021

Toevoeging
Narap

Onttrekking
Narap

boekwaarde
31-12-2017

Algemene reserve

6.562

1.299

0

7.861

0

0

0

0

7.861

Resultaat 2016

6.219

0

0

6.219

0

-6.219

0

0

0

Algemene reserve Sociaal

5.939

0

-5.939

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve grondzaken

9.673

32

-1.480

8.225

1.418

181

0

0

9.824

Bodembeheer

8.506

3.180

-1.591

10.096

0

0

0

506

10.602

Buurt Sportcoaches

177

0

0

177

0

0

0

0

177

Cofinanciering Hembrugterrein

381

0

-371

10

0

0

0

0

10

Combinatiefuncties

927

0

0

927

0

0

0

0

927

De Fabriek (voorm ISV)

100

0

-10

90

0

0

0

0

90

Dekking kapitaallasten

0

11.903

0

11.903

-6.101

0

0

0

5.802

Duurzaamheidfonds

4.348

0

-1.446

2.902

0

0

0

0

2.902

Facilitair groot onderhoud

383

0

-383

0

0

0

0

0

0

Fonds Beeldende Kunst

180

0

0

180

0

0

0

0

180

GAF

654

0

0

654

0

0

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

327

0

-327

0

0

0

0

0

0

Herindicatie 2015

955

0

-955

0

0

0

0

0

0

Herplant bomen

125

0

-25

100

0

0

0

0

100

Herstructureringskosten Baanstede

1.652

0

0

1.652

0

0

0

-35

1.617

Infrastructurele werken

6.034

139

-5.992

181

28

57

0

0

266

Inrichting Cultuurcluster

990

0

0

990

0

0

0

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringsfonds

41.104

9.119

-20.747

29.476

0

6.851

525

300

37.152

Invoering Omgevingswet

0

0

0

0

1.700

0

0

0

1.700

Jongerencentrum Assendelft

120

0

0

120

0

0

0

0

120

Klimaatprogramma

250

0

-125

125

0

0

0

0

125

Luchtkwaliteit

240

0

0

240

0

0

0

0

240

MAAK Zaanstad

0

0

0

0

0

0

315

0

315

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

114

0

-38

76

0

0

0

0

76

Nieuw Stadhuis

114

2.118

-639

1.594

0

0

0

0

1.594

Nieuwe informatiesystemen

248

0

0

248

0

0

0

0

248

Nieuwkomers

1.267

665

-1.267

665

0

0

474

400

1.539

Nog te bestemmen JR

14.132

2.211

-10.717

5.626

0

0

0

0

5.626

Noorderwelf

22

0

-21

2

0

0

0

0

2

Openbare Ruimte

1.797

0

-350

1.446

0

0

0

0

1.446

Popactiviteiten "De FluX"

208

0

0

208

0

0

0

0

208

PRI-Egalisatie

687

0

-397

289

0

-30

0

0

259

Regionaal werkbedrijf

778

0

0

778

0

0

0

-250

528

Risicobuffer BUIG

0

0

0

0

4.519

0

0

0

4.519

Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek/Waterland

0

0

0

0

0

0

828

-75

753

Sport a fonds perdu

4.433

0

-590

3.842

0

0

0

110

3.952

Synagoge Zaandam

300

0

0

300

0

0

0

0

300

Transformatiefonds

0

9.520

0

9.520

0

0

-190

0

9.330

Wachtgelden bestuur

525

175

0

700

0

0

0

0

700

WAP Poelenburg

982

0

-385

597

0

0

0

0

597

Werkgelegenheidsprojecten

1.789

0

-721

1.068

0

0

0

0

1.068

Zaanverbinding

185

0

0

185

0

0

0

0

185

Zijkanaal D kadevoorzieningen

112

0

-112

0

0

0

0

0

0

ZMOP2 Fonds Fysiek

196

0

-196

0

0

0

0

166

166

Eindtotaal

123.733

40.361

-54.826

109.269

1.564

840

1.952

1.122

114.748