Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, J. Hamming, D. Straat

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in relevante relaties en netwerken. We gaan het gesprek aan en zoeken actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn.

Voortgang

Sinds najaar 2017 wordt gewerkt aan de uitvoering van de Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland (zie programma 4). Om dit te financieren, hebben de deelnemende gemeenten afgesproken om gebruik te maken van het geld dat in juni 2017 is teruggestort door de Vervoerregio. Zaanstad plaatst zijn deel van dit geld in een bestemmingsreserve. Hieruit kan de gemeente de komende jaren activiteiten betalen.

Bezwaren en beroepen
Het aantal bezwaren en beroepen blijft nagenoeg constant. Ondanks constante inzet op de informele methode, waarbij een medewerker contact opneemt met de bezwaarmaker en het besluit telefonisch of in een informeel gesprek toelicht, geven verschillende bezwaarmakers toch aan een hoorzitting en/of een beslissing op bezwaar te willen. Deze keuze is en blijft aan de bezwaarmakers en is niet op andere manieren te beïnvloeden. Daarnaast kiest Zaanstad bij de aanpak van ondermijning bewust niet voor de informele aanpak maar voor de formele weg van bezwaar met hoorzitting en de gang naar de rechter. Bij de informele methode is het wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen de diverse soorten procedures en het aantal partijen dat in een zaak bezwaar kan indienen. Zo kunnen bij een procedure omgevingsvergunning meerdere partijen bezwaar maken.
Bij het bezwaarpercentage van de fiscale WOZ-bezwaren, is vanaf 2013 wel een daling zichtbaar. Vooral bij de niet woningen is deze daling toe te schrijven aan de inzet van de informele methode (inzet van bijvoorbeeld vooroverleg met bedrijven en verenigingen).

Digitaal ontsluiten Zaanse historie
De archieven Zaanse oudheidkundige verzameling en de bouwvergunningen zijn in 2017 nog niet volledig digitaal toegankelijk. De oorspronkelijke ordening van het materiaal bleek in veel gevallen helaas onbetrouwbaar. Hierdoor kost de digitalisering meer tijd. De vertraging wordt in 2018 ingehaald.

Digitaal behandelen van aanvragen
Dit najaar is de gemeente gestart met een campagne om inwoners te stimuleren hun overheidszaken digitaal te regelen via www.zaanstad.nl.

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead
De belangrijkste mutaties binnen bedrijfsvoering hebben betrekking op de eerder genoemde bestemmingsreserve voor samenwerking in Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zijn de inkomsten uit bouwleges lager dan eerder geschat. Verder zijn er onder andere wijzigingen door een hogere uitgifte van rijbewijzen/reisdocumenten, capaciteit voor bedrijfsvoering en dienstverlening, enkele materiële kosten (met name op ICT-vlak) en doordat de taakstelling op bedrijfsvoering met kleine vertraging wordt gerealiseerd.

Burger en bestuur

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

64.795

-11.071

2.293

-1.022

54.996

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

105

560

0

0

665

1.321

-162

828

-75

1.912

Stand Narap 2017

66.221

-10.673

3.121

-1.097

57.573

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

4.682

-5.202

0

0

-520

4.602

-4.402

0

0

200

Digitaal behandelen van aanvragen

3.743

-3.059

0

0

684

3.832

-3.299

0

0

533

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

974

0

0

0

974

973

0

0

0

973

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

874

-34

0

0

840

874

-34

0

0

840

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

42.845

-1.849

2.118

-1.022

42.092

43.737

-1.830

2.118

-1.022

43.003

Samen Zaans Evenwicht realiseren

1.248

0

0

0

1.248

1.307

-52

828

-75

2.009

Transparante besluitvorming en informatie

1.332

0

0

0

1.332

1.442

-87

0

0

1.354

Verminderen regeldruk

1.683

-77

0

0

1.606

1.662

-77

0

0

1.585

B&W

1.929

-850

175

0

1.254

2.257

-850

175

0

1.582

Gemeenteraad

1.403

0

0

0

1.403

1.403

0

0

0

1.403

Griffie

601

0

0

0

601

643

0

0

0

643

Organisatie financiële processen

3.482

0

0

0

3.482

3.488

-42

0

0

3.446

Totaal programma

64.795

-11.071

2.293

-1.022

54.996

66.221

-10.673

3.121

-1.097

57.573