Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      S. Munnikendam

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van energie en klimaat richt Zaanstad zich op de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie.

Voortgang

Reduceren milieubelasting
Er vindt een verbetering van de geursituatie plaats door het actualiseren van de meeste geurrelevante bedrijven

Zaanstad klimaatneutraal
De gemeente heeft in mei de intentieovereenkomst ‘Warmtenet’ ondertekend, dit is een belangrijk besluit geweest. Voor het zomerreces is duidelijk geworden dat alle partijen extra tijd nodig hebben om de plannen uit te lijnen om tot een gezamenlijke besluitvorming te komen.
Via een aparte RIB wordt de raad geïnformeerd met de stand van zaken omtrent warmtenet.

De ondertekening van de landelijke Green Deal Experimenten Aardgasloze wijken biedt gelegenheid om kennis te delen met anderen.

Oorspronkelijk was besluitvorming over het handelsplatform Zaanse Groene verwacht rond de zomer.
De oprichting van dit platform vraagt meer tijd, gericht op borging van de plannen met en door de Zaanse samenleving. De raad wordt via een RIB geïnformeerd met de stand van zaken.

Hergebruik grondstoffen
Het Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan is in het derde kwartaal 2017 vastgesteld. De implementatie vindt in 2018 plaats.

Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

23.401

-19.363

3.180

-3.358

3.859

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

-135

-120

0

672

417

Stand Narap 2017

23.266

-19.483

3.180

-2.686

4.277

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

136

0

0

0

136

136

0

0

0

136

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

16.058

-19.130

0

0

-3.072

16.500

-19.130

0

0

-2.630

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

1.662

-70

0

-1.571

21

1.786

-190

0

-1.571

25

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

5.454

-160

3.180

-1.787

6.688

4.750

-160

3.180

-1.115

6.655

Uitvoeren grondstoffenplan

91

-4

0

0

87

95

-4

0

0

91

Totaal programma

23.401

-19.363

3.180

-3.358

3.859

23.266

-19.483

3.180

-2.686

4.277