Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      J. Hamming,  L. Vissers-Koopman

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers

Voortgang

De uitvoering van het Integraal Veiligheidsprogramma en het Handhavingsprogramma ligt op koers. Uit gegevens van de politie blijkt dat er gedurende 2017 een dalende trend zichtbaar is in het totaal aantal misdrijven en incidenten. Aandachtspunt voor zowel politie als gemeente blijft het aantal diefstallen uit woningen. In samenwerking tussen gemeente, politie en justitie vinden gerichte acties plaats om dit tegen te gaan. De boa’s en andere veiligheidspartners besteden tijdens actiedagen extra aandacht aan preventie en veiligheid.
In Zaanstad zijn in 2017 meerdere horecagelegenheden en ondernemingen gesloten in het kader van het programma Ondermijning. In dit programma is in de eerste periode gefocust op operationele acties. De overige onderdelen van het programma zijn in ontwikkeling. Denk hierbij aan onderzoek naar ‘nieuwe’ malafide fenomenen in de stad en het opstarten van het thema maatschappelijke weerbaarheid.

Evenementen
De gemeente is betrokken bij de veiligheid van grote evenementen en de handhaving bij eventuele overlast. De Dam tot Damloop is goed verlopen. De gemeente intensiveert de betrokkenheid bij kleinere evenementen, om het verloop daarvan vooraf nog beter te begeleiden.

Toezicht en handhaving
Het handhavingsprogramma 2017 wordt uitgevoerd. Op verzoek van de Inspectie is de gemeente sinds 2016 intensiever aan het handhaven op kinderopvang-organisaties die niet (snel genoeg) reageerden op handhavingsverzoeken. Dit heeft als effect dat organisaties nu op tijd en goed reageren op handhavingsverzoeken.
Het aantal panden in monitoring voor funderingsherstel loopt in lijn met de eerder dit jaar bijgestelde verwachting (van 4.400 naar 3.750). Vanwege een gebrek aan (extern in te huren) meetploegen, zijn er prioriteiten gesteld bij het monitoren van bouwblokken met zakkingsrisico’s. Hierbij worden geen concessies gedaan aan de veiligheid.

In 2017 is de gemeente een project begonnen om actief te handhaven op woonoverlast in de Czarinastraat. Hierbij zijn inmiddels meerdere panden integraal doorgelicht. De overlast en de geconstateerde overtredingen zijn dusdanig, dat Zaanstad deze nieuwe werkwijze als zinvol ervaart. In samenwerking met het programma MAAK.Zaanstad wordt bekeken of een nieuw project van actieve integrale handhaving ook kan worden ingezet voor het gebied Burcht / Zuiddijk. In 2018 zal een afweging gemaakt moeten worden of actieve integrale handhaving het beste projectmatig of structureel geregeld kan worden voor overige gebieden in de stad.

Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

19.945

-1.710

0

0

18.234

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

6

225

0

0

231

Stand Narap 2017

19.970

-1.485

0

0

18.485

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

627

0

0

0

627

625

0

0

0

625

Ramp- en crisisbestrijding

12.491

0

0

0

12.491

12.691

0

0

0

12.691

Openbare orde

599

0

0

0

599

618

0

0

0

618

Uitvoeren handhavingsprogramma

4.397

-701

0

0

3.697

4.226

-476

0

0

3.750

Toezicht op vaarwegen

808

-1.009

0

0

-202

800

-1.009

0

0

-209

Bediening bruggen en sluizen

1.023

0

0

0

1.023

1.010

0

0

0

1.010

Totaal programma

19.945

-1.710

0

0

18.234

19.970

-1.485

0

0

18.485