Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Straat

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. De gemeente wil dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn hierin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voortgang

Vestigingsklimaat bedrijven
Zaanstad wil een goed vestigingsklimaat bieden voor bedrijven. In de afgelopen maanden heeft Zaanstad onder andere de volgende bedrijven geholpen met hun vragen op het gebied van (her)vestiging in Zaanstad: Machinefabriek, Intelligence, Singeling, Gam BAKKER, Looops, Easy Hotel en You Hotel.

Toerisme
Toerisme in Zaanstad draagt bij aan meer lokale werkgelegenheid. Om het toerisme te bevorderen heeft gemeente Zaanstad samen met externe partijen een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Zo is bijvoorbeeld de aanbesteding Marketing succesvol afgerond. Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) heeft deze aanbesteding gewonnen en heeft per 1 januari 2018 een opdracht voor zes jaar gekregen. Daarnaast is de bootverbinding tussen Amsterdam en Zaandam, en Zaandam en Wormerveer succesvol aanbesteed. Rederij Lee zal vanaf 2 januari 2018 de bootdiensten gaan verzorgen. De twee boten die op de Zaan tussen Zaandam en Wormerveer heen en weer varen, worden elektrisch. Voor de Zaanse Schans stelt de Stichting Marketing Zaanstad samen met de gemeente Zaanstad een ontwikkelstrategie op. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd voor een beter en draagkrachtiger financieringsmodel voor de Zaanse Schans en omgeving.

Een positief effect van samenwerking met externe partijen en de inzet van de VVV is een toenemend aantal bezoekers in de stad. Door deze groei wordt Zaanstad ook aantrekkelijk voor globale diensten als Airbnb en deelfietsdiensten als FlickBick. Zaanstad staat hier positief tegenover en gaat bekijken op welke manier deze diensten op een positieve manier kunnen bijdragen aan het toeristisch aanbod.

BUIG
Het nadeel op het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) is minder groot dan verwacht. Het begrote tekort van € 3,9 miljoen wordt naar verwachting bijgesteld naar € 3,74 miljoen. Dit heeft te maken met een voordeel aan rijksinkomsten. Het aantal uitkeringen dat in Zaanstad wordt verstrekt, is aan het afvlakken. Sinds de zomer is sprake van een stabilisering van de omvang van het aantal uitkeringen. Het is nog te pril om definitief te zeggen dat het aantal uitkeringen terugloopt, maar de stabilisering is hoopgevend. Dit komt met name doordat de instroom afneemt. In het kader van de BUIG-aanpak zijn de eerste projecten opgezet om de uitstroom te versnellen.

Participatie
De besluitvorming voor de oprichting van het Participatiebedrijf Werkom in zowel Purmerend als Zaanstad is afgerond, zodat de oprichting nu echt gerealiseerd wordt. Werkom wordt een heel belangrijke plek om het geharmoniseerde beleid omtrent beschut werk uit te voeren. Hiermee is de weg vrij om beschutte werkplekken te creëren. De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben het beleid over nieuw beschut werk afgestemd, zodat in de hele arbeidsmarktregio op dezelfde wijze met deze voorziening wordt omgegaan.

Intussen zijn er initiatieven gestart om de gemeente Zaanstad aan te sluiten op de arbeidsmarktregio van Amsterdam. Een voorbeeld hiervan betreft de gesprekken met bedrijven rond Schiphol. Op deze manier kan Zaanstad er samen met onze regiogemeenten voor zorgen dat werkzoekenden een baan vinden.

Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

82.989

-55.965

0

-3.511

23.513

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

4.519

0

4.519

164

-803

0

-285

-924

Stand Narap 2017

83.153

-56.768

4.519

-3.796

27.108

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.808

-35

0

0

1.773

1.868

-35

0

0

1.833

Rechtmatige inkomensverstrekking

65.159

-55.270

0

-2.789

7.100

65.179

-56.073

4.519

-2.789

10.835

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.764

-660

0

-721

3.383

5.017

-660

0

-971

3.386

Organiseren van beschut werk

10.508

0

0

0

10.508

10.356

0

0

-35

10.321

Toerisme bevorderen

267

0

0

0

267

274

0

0

0

274

Iets terug doen voor uitkering

377

0

0

0

377

352

0

0

0

352

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

106

0

0

0

106

107

0

0

0

107

Totaal programma

82.989

-55.965

0

-3.511

23.513

83.153

-56.768

4.519

-3.796

27.108