Resultaatmodel per product

Onderstaand overzicht geeft het resultaatmodel weer per product (prestaties) van de programma's.
Deze bijlage geeft inzicht in de kostenopbouw van de programma's. De raad stelt de begroting en dus ook de Narap op programmatotaal vast.

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

5.489

-32

0

0

5.456

5.490

-32

0

0

5.458

Gezond leven

2.597

-56

0

0

2.541

2.606

-56

0

0

2.550

Kracht van de wijkbewoners

29.923

-1.234

0

0

28.689

30.591

-1.234

0

0

29.357

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

32.168

-154

0

-4.105

27.910

34.509

-154

0

-4.105

30.250

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

34.390

-2.621

0

0

31.770

34.690

-2.481

0

0

32.209

Uitvoeren armoedebeleid

10.684

-715

0

0

9.968

11.792

-715

0

0

11.077

Totaal programma

115.251

-4.811

0

-4.105

106.335

119.677

-4.671

0

-4.105

110.901

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.808

-35

0

0

1.773

1.868

-35

0

0

1.833

Rechtmatige inkomensverstrekking

65.159

-55.270

0

-2.789

7.100

65.179

-56.073

4.519

-2.789

10.835

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.764

-660

0

-721

3.383

5.017

-660

0

-971

3.386

Organiseren van beschut werk

10.508

0

0

0

10.508

10.356

0

0

-35

10.321

Toerisme bevorderen

267

0

0

0

267

274

0

0

0

274

Iets terug doen voor uitkering

377

0

0

0

377

352

0

0

0

352

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

106

0

0

0

106

107

0

0

0

107

Totaal programma

82.989

-55.965

0

-3.511

23.513

83.153

-56.768

4.519

-3.796

27.108

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

9.969

-5.557

0

0

4.412

10.089

-5.667

0

0

4.422

Onderwijsklimaat

15.556

-156

7.561

-7.561

15.400

15.437

-156

1.198

-1.198

15.281

Maatschappelijke initiatieven

2.015

-1

0

-385

1.629

1.814

-1

0

-385

1.428

Verzelfstandiging buurthuizen

701

-7

0

0

693

894

-7

0

0

886

Actieve (sport)verenigingen

514

0

0

-38

476

533

0

0

-38

495

Sportvoorzieningen

7.677

1.491

3.504

-4.094

8.578

7.361

1.491

4.154

-4.634

8.372

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

10.258

-12

0

0

10.247

10.292

-12

0

0

10.280

Multicultureel samenleven

2.367

-749

665

-1.267

1.015

1.971

-881

1.139

-867

1.361

Totaal programma

49.057

-4.990

11.730

-13.345

42.450

48.391

-5.232

6.491

-7.122

42.527

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

801

-31

0

0

770

843

-31

0

0

812

Gedifferentieerde aanpak (RO)

2.276

-220

0

0

2.056

2.248

-220

1.700

0

3.728

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

600

-23

0

0

576

667

-64

0

0

603

Woningvoorraad

975

-53

0

0

921

1.049

-77

0

0

971

Parkeermogelijkheden

1.202

-2.989

0

0

-1.787

1.257

-3.062

0

0

-1.805

Bevorderen doorstroming

1.701

-35

838

-1.337

1.167

1.855

-135

450

-949

1.220

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

10.992

-10.054

317

-10

1.244

11.664

-11.390

842

-10

1.106

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

33.767

-25.725

6.106

-15.448

-1.299

30.695

-24.606

7.553

-14.860

-1.219

Gebiedsontwikkeling beleid

4.363

-40

0

-397

3.925

4.553

-40

0

-427

4.085

MAAK.Zaanstad

1.759

0

0

0

1.759

1.434

0

315

0

1.749

Totaal programma

58.435

-39.171

7.261

-17.192

9.333

56.539

-39.652

10.860

-16.246

11.500

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

136

0

0

0

136

136

0

0

0

136

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

16.058

-19.130

0

0

-3.072

16.500

-19.130

0

0

-2.630

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

1.662

-70

0

-1.571

21

1.786

-190

0

-1.571

25

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

5.454

-160

3.180

-1.787

6.688

4.750

-160

3.180

-1.115

6.655

Uitvoeren grondstoffenplan

91

-4

0

0

87

95

-4

0

0

91

Totaal programma

23.401

-19.363

3.180

-3.358

3.859

23.266

-19.483

3.180

-2.686

4.277

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

450

-8

0

0

442

455

-8

0

0

447

Funderingsrisico's en herstel

2.674

-26

0

0

2.648

1.425

0

0

-500

925

Beheer en onderhoud openbare ruimte

20.211

-555

0

-1.575

18.080

20.703

-1.509

0

-375

18.819

Markten

210

-264

0

0

-54

209

-264

0

0

-55

Onderhoud riolering

13.495

-27.528

0

0

-14.033

14.130

-27.528

0

0

-13.399

Begraven en begraafplaatsen

753

-1.138

0

0

-385

762

-1.138

0

0

-376

Vervanging in de openbare ruimte

2.258

0

0

0

2.258

2.229

0

0

0

2.229

Vervanging riolering

11.295

0

0

0

11.295

11.256

0

0

0

11.256

Kermissen

41

-106

0

0

-65

41

-106

0

0

-66

Natuur- en milieueducatie

508

0

0

0

508

508

0

0

0

508

Totaal programma

51.896

-29.626

0

-1.575

20.695

51.717

-30.553

0

-875

20.288

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

627

0

0

0

627

625

0

0

0

625

Ramp- en crisisbestrijding

12.491

0

0

0

12.491

12.691

0

0

0

12.691

Openbare orde

599

0

0

0

599

618

0

0

0

618

Uitvoeren handhavingsprogramma

4.397

-701

0

0

3.697

4.226

-476

0

0

3.750

Toezicht op vaarwegen

808

-1.009

0

0

-202

800

-1.009

0

0

-209

Bediening bruggen en sluizen

1.023

0

0

0

1.023

1.010

0

0

0

1.010

Totaal programma

19.945

-1.710

0

0

18.234

19.970

-1.485

0

0

18.485

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

4.682

-5.202

0

0

-520

4.602

-4.402

0

0

200

Digitaal behandelen van aanvragen

3.743

-3.059

0

0

684

3.832

-3.299

0

0

533

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

974

0

0

0

974

973

0

0

0

973

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

874

-34

0

0

840

874

-34

0

0

840

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

42.845

-1.849

2.118

-1.022

42.092

43.737

-1.830

2.118

-1.022

43.003

Samen Zaans Evenwicht realiseren

1.248

0

0

0

1.248

1.307

-52

828

-75

2.009

Transparante besluitvorming en informatie

1.332

0

0

0

1.332

1.442

-87

0

0

1.354

Verminderen regeldruk

1.683

-77

0

0

1.606

1.662

-77

0

0

1.585

B&W

1.929

-850

175

0

1.254

2.257

-850

175

0

1.582

Gemeenteraad

1.403

0

0

0

1.403

1.403

0

0

0

1.403

Griffie

601

0

0

0

601

643

0

0

0

643

Organisatie financiële processen

3.482

0

0

0

3.482

3.488

-42

0

0

3.446

Totaal programma

64.795

-11.071

2.293

-1.022

54.996

66.221

-10.673

3.121

-1.097

57.573

Financiën

Gemeentefonds

0

-245.307

0

0

-245.307

0

-245.133

0

0

-245.133

Lokale heffingen

48

-1.935

0

0

-1.887

48

-1.935

0

0

-1.887

Algemene dekkingsmiddelen

10

-906

13.433

-10.717

1.820

10

-906

13.243

-10.717

1.630

Investeringsfonds

0

0

2.465

0

2.465

0

0

2.465

0

2.465

Onvoorzien

21

-50

0

0

-29

101

-1.700

0

-6.219

-7.818

Saldo kostenplaatsen

117

0

0

0

117

117

0

0

0

117

Saldo financieringsfunctie

-1.597

-7.728

0

0

-9.325

-2.074

-7.851

0

0

-9.925

Dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Innen lokale belastingen en heffingen

2.793

-34.293

0

0

-31.500

2.786

-34.293

0

0

-31.506

Organisatie financiële processen

302

0

0

0

302

302

0

0

0

302

Totaal programma

1.694

-290.219

15.897

-10.717

-283.345

1.290

-291.817

15.707

-16.935

-291.755

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

467.462

-456.926

40.361

-54.826

-3.929

470.224

-460.336

43.878

-52.863

903