Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      L. Vissers-Koopman, S. Munnikendam

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Voortgang

Kwaliteit openbare ruimte
Bij het beheer van de buitenruimte wordt ingezet op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeids- en burgerparticipatie. Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte doorstroomt naar regulier werk ligt op koers. Dit heeft te maken met het verbeteren van de keten van arbeidsbemiddeling en begeleiding.
Ook burgerparticipatie ligt op koers gezien het aantal initiatieven rond groenadoptie en de opvolging daarvan. Tevens is in 2017 een ontwikkeltraject burgerparticipatie van start gegaan onder de titel ‘BuitenGewoonSamenWerken’ met als doel beter te anticiperen op burgerinitiatieven.

Vervanging in de openbare ruimte
Er is geprognosticeerd dat eind 2017 100% van de beschikbare middelen voor vervanging van de openbare ruimte besteed moest zijn, daarmee zouden de middelen optimaal benut worden om de geplande onderhoudsinvesteringen te realiseren.

Fundering
De versnelling van het funderingsherstel loopt niet geheel volgens verwachting. Dat heeft te maken met het benodigde instrumentarium en medewerking van derden daarbij. Het landelijk fonds is later van start gegaan.

Markten en kermissen
De traditionele lappenmarkt de ‘lappendag’ heeft niet kunnen plaatsvinden, daarvoor waren er te weinig aanmeldingen. De inzet is om de lappenmarkt volgend jaar door te laten gaan.
Dit jaar zijn er op twee van de drie kermissen de prikkelarme kermisuren georganiseerd. Dit is speciaal gedaan voor mensen die niet tegen veel licht en geluid kunnen. De prikkelarme kermisuren waren goed bezocht.

Natuur- en milieueducatie
In het derde kwartaal van 2017 is het Nieuwbouw Zaans Natuur & Milieu Centrum vastgesteld. Het plan wordt komend jaar nader inhoudelijk uitgewerkt.

Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

51.896

-29.626

0

-1.575

20.695

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

-400

0

0

400

0

221

-928

0

300

-406

Stand Narap 2017

51.717

-30.553

0

-875

20.288

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

450

-8

0

0

442

455

-8

0

0

447

Funderingsrisico's en herstel

2.674

-26

0

0

2.648

1.425

0

0

-500

925

Beheer en onderhoud openbare ruimte

20.211

-555

0

-1.575

18.080

20.703

-1.509

0

-375

18.819

Markten

210

-264

0

0

-54

209

-264

0

0

-55

Onderhoud riolering

13.495

-27.528

0

0

-14.033

14.130

-27.528

0

0

-13.399

Begraven en begraafplaatsen

753

-1.138

0

0

-385

762

-1.138

0

0

-376

Vervanging in de openbare ruimte

2.258

0

0

0

2.258

2.229

0

0

0

2.229

Vervanging riolering

11.295

0

0

0

11.295

11.256

0

0

0

11.256

Kermissen

41

-106

0

0

-65

41

-106

0

0

-66

Natuur- en milieueducatie

508

0

0

0

508

508

0

0

0

508

Totaal programma

51.896

-29.626

0

-1.575

20.695

51.717

-30.553

0

-875

20.288