Begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht worden alle begrotingsmutaties nog een keer getalsmatig weergegeven. Het overzicht geeft duidelijkheid op welke programma's de wijzigingen betrekking hebben. Op deze manier wordt het ook duidelijk als er verschuivingen tussen programma's hebben plaatsgevonden en de mutatie geen effect heeft op het begrotingssaldo.

Voor een toelichting op de individuele wijzigingen wordt verwezen naar de betreffende programma’s.

Wijziging 20333 betreft de kostenverdeling. Dit zijn kosten de gemaakt worden, maar niet direct aan één programma zijn toe te wijzen. Via de kostenverdeelstaat worden deze kosten naar de betreffende programma’s toegeschreven.
De mutaties betreffen:
Hogere kosten pensioenverplichting B&W  € 0,3  mln
Ambtelijke capaciteit   € 1,5  mln
Capaciteit Griffie   € 0,04 mln.

Mutaties Narap 2017

Programma

Bedragen x € 1.000

Journaalsoort

Nummer

Journaal naam

01

02

03

04

05

06

07

08

09

98

Totaal

Autonome ontwikkelingen

20010

Bijstelling afgifte rijbewijzen & reisdocumenten

-135

-135

20016

Bijstelling productie bouwleges

800

800

20066

Gemeentefonds septembercirculaire 2017

167

474

20

175

836

20081

Treasury

-600

-600

20119

Pensioenverplichting B&W

328

328

Beleidsbijstellingen

15389

Proceskosten verplaatsing bedrijf Hemmes

48

48

15925

Regionaal Werkbedrijf

0

0

18774

Voortzetting Zelfbouw / Zelfdoen

40

40

19496

Inzet tbv de invoering van de  Omgevingswet

-69

69

0

19569

Bijstelling voeding Transformatiefonds

190

-190

0

19585

Baanstede: resultaat 2017 en liquidatiekosten

-195

-195

19721

Bijstelling onttrekking reserve ZMOP II Fysiek

0

0

19722

Actualisatie klimaatbudgetten

0

0

19759

Actualisatie Bodembeheer

0

0

19824

Armoedebeleid

1.100

1.100

19825

Subsidie Inrichting Landelijk Gebied NH (ILG), project Kalverpolder

0

0

19857

Ouderenpromotietour en Woonagenda

0

0

19877

Subsidie fietspad Noorder IJ en Zeedijk

0

0

19878

Bijstellen subsidie Noorderveld (1A 2015)

0

0

19937

Ontwikkelingen Participatiewet, onderdeel inkomen

-163

-163

19938

Bestrijding vroegtijdig schoolverlaten

0

0

19949

Capaciteit Maatschappelijk Domein

696

-133

563

20001

Extra inzet Omgevingsplan Hembrugterrein

100

100

20005

Actualisatie budgetten grondzaken/vastgoed

8

-180

172

0

20007

Bijstelling herstel woningen onder bestuursdwang

0

0

20030

Huisvestingskosten panden VrZW

200

200

20036

Overdracht Pontplein Hembrug Noord

-260

-260

20042

Kadevoorziening Zijkanaal D

80

80

20043

Grondtransactie ihkv project Zuidelijke Randweg

-644

-644

20046

Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringen en grondexploitaties

334

334

20051

Bijstelling verkoopresultaten vastgoed (dotatie investeringsfonds)

0

0

20065

Capaciteit bedrijfsvoering en dienstverlening

-316

685

369

20067

Actualisatie materiële kosten bedrijfsvoering

-331

-331

20068

Dotatie voorziening dubieuze private debiteuren

80

80

20069

Continuiteit dienstverlening Griffie

40

40

20080

Taakstelling bedrijfsvoering deels niet realiseerbaar

139

139

20082

Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek/Waterland

828

828

20083

Vrijval gereserveerde kosten

-89

-89

20089

Voorbereidingskosten nieuwbouw De Slag

0

0

20090

Bredeschoolactiviteiten Sportbedrijf

-200

-200

20094

Jeugd budgetten tweedelijns zorg

2.200

2.200

20095

Funderingsherstel: funderingsrisico's en onderzoeksubsidie. Aanvullende maatregelen verbetering bestaande woningvoorraad

-115

-115

20096

Wmo budgetten tweedelijns zorg

350

350

20101

Inkomsten nieuwkomers

-132

-132

20104

Onderhoud en tijdelijke huisvesting onderwijs

-100

-100

20118

Capaciteit stedelijke ontwikkeling

783

783

20152

Voordeel uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst 2017

-160

-160

20161

Uitvoeringsprogramma vluchtelingen

0

0

20173

Budgetbijstelling MAAK Zaanstad

0

0

20289

Voorzieningen voor oninbare belasting- en sociale zaken vorderingen

438

451

-1.650

-761

20290

Vorderingen Participatiewet

-500

-500

20333

Kostenverdeling

53

-66

26

449

139

-28

31

1.175

-7

-1.772

0

Totaal

4.566

-924

76

467

417

-406

251

2.577

-2.192

0

4.832