Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      S. Munnikendam

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente, waar de uitvoering van beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders en met een actief risicomanagement. De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het heffen en innen van belastingen wordt efficiënt uitgevoerd. Het programma Financiën is daarmee ondersteunend aan de andere programma’s in de begroting.   

Voortgang

In 2017 heeft Zaanstad verder ingezet op dataprocessing en datamining. Hiermee worden de audits en de verbijzonderde interne controles (VIC’s) efficiënter. De verrichtte audits zijn vooral bedoeld om te verbeteren. Naarmate een audit meer in het politieke speelveld wordt vastgesteld, komt de nadruk meer te liggen op verantwoorden in plaats van leren en verbeteren. Daarom kiest het college om één audit aan te merken als 213a audit. In 2017 geldt dit voor de audit Sturen op re-integratie.

De toezichthouder AFM stelt steeds strengere eisen aan de controle door de accountant. De accountant moet daarom meer uren besteden aan de controle dan oorspronkelijk is afgesproken. Ook vanuit de commissie BBV worden specifieke eisen gesteld door middel van stellige uitspraken en aanbevelingen. Dit leidt eveneens tot extra besteding van uren. Er is geen aanleiding om te verwachten dat deze strengere eisen een effect hebben op het oordeel van de accountant over de jaarstukken.

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen in werking getreden. Hierdoor ontvangt de Houdstermaatschappij NV EZW aanslagen voor vennootschaps-belasting over het uitgekeerde dividend en een eventuele waardegroei over de aandelen Alliander. Om te voorkomen dat deze heffing ook in de toekomst plaats vindt, moet de vennootschap worden ontbonden. De aandelen van de Houdstermaatschappij in het geplaatste kapitaal van Alliander N.V. zullen worden overgedragen aan de gemeenten die aandeelhouders zijn. Tegen de aanslagen VPB zal bezwaar worden gemaakt. Dit gestoeld op het feit dat er geen belastingplicht voor de vennootschap bestaat, omdat de gemeenten altijd al economisch eigenaar van de aandelen zijn geweest. De Houdstermaatschappij had alleen ten doel de zeggenschap van de gemeentelijke aandeelhouders te bundelen.

Financiën

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

1.694

-290.219

15.897

-10.717

-283.345

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

-6.219

-6.219

-477

52

0

0

-425

73

-1.650

-190

0

-1.766

Stand Narap 2017

1.290

-291.817

15.707

-16.935

-291.755

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Financiën

Gemeentefonds

0

-245.307

0

0

-245.307

0

-245.133

0

0

-245.133

Lokale heffingen

48

-1.935

0

0

-1.887

48

-1.935

0

0

-1.887

Algemene dekkingsmiddelen

10

-906

13.433

-10.717

1.820

10

-906

13.243

-10.717

1.630

Investeringsfonds

0

0

2.465

0

2.465

0

0

2.465

0

2.465

Onvoorzien

21

-50

0

0

-29

101

-1.700

0

-6.219

-7.818

Saldo kostenplaatsen

117

0

0

0

117

117

0

0

0

117

Saldo financieringsfunctie

-1.597

-7.728

0

0

-9.325

-2.074

-7.851

0

0

-9.925

Dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Innen lokale belastingen en heffingen

2.793

-34.293

0

0

-31.500

2.786

-34.293

0

0

-31.506

Organisatie financiële processen

302

0

0

0

302

302

0

0

0

302

Totaal programma

1.694

-290.219

15.897

-10.717

-283.345

1.290

-291.817

15.707

-16.935

-291.755