Burger en bestuur

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

64.795

-11.071

2.293

-1.022

54.996

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

105

560

0

0

665

1.321

-162

828

-75

1.912

Stand Narap 2017

66.221

-10.673

3.121

-1.097

57.573

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

4.682

-5.202

0

0

-520

4.602

-4.402

0

0

200

Digitaal behandelen van aanvragen

3.743

-3.059

0

0

684

3.832

-3.299

0

0

533

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

974

0

0

0

974

973

0

0

0

973

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

874

-34

0

0

840

874

-34

0

0

840

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

42.845

-1.849

2.118

-1.022

42.092

43.737

-1.830

2.118

-1.022

43.003

Samen Zaans Evenwicht realiseren

1.248

0

0

0

1.248

1.307

-52

828

-75

2.009

Transparante besluitvorming en informatie

1.332

0

0

0

1.332

1.442

-87

0

0

1.354

Verminderen regeldruk

1.683

-77

0

0

1.606

1.662

-77

0

0

1.585

B&W

1.929

-850

175

0

1.254

2.257

-850

175

0

1.582

Gemeenteraad

1.403

0

0

0

1.403

1.403

0

0

0

1.403

Griffie

601

0

0

0

601

643

0

0

0

643

Organisatie financiële processen

3.482

0

0

0

3.482

3.488

-42

0

0

3.446

Totaal programma

64.795

-11.071

2.293

-1.022

54.996

66.221

-10.673

3.121

-1.097

57.573