Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

82.989

-55.965

0

-3.511

23.513

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

4.519

0

4.519

164

-803

0

-285

-924

Stand Narap 2017

83.153

-56.768

4.519

-3.796

27.108

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.808

-35

0

0

1.773

1.868

-35

0

0

1.833

Rechtmatige inkomensverstrekking

65.159

-55.270

0

-2.789

7.100

65.179

-56.073

4.519

-2.789

10.835

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.764

-660

0

-721

3.383

5.017

-660

0

-971

3.386

Organiseren van beschut werk

10.508

0

0

0

10.508

10.356

0

0

-35

10.321

Toerisme bevorderen

267

0

0

0

267

274

0

0

0

274

Iets terug doen voor uitkering

377

0

0

0

377

352

0

0

0

352

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

106

0

0

0

106

107

0

0

0

107

Totaal programma

82.989

-55.965

0

-3.511

23.513

83.153

-56.768

4.519

-3.796

27.108